Copyright © 2014 WSB

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  1. Likwidator składników majątkowych firmy Węgliki Spiekane Baildonit Sp.z o.o. w likwidacji, ul.Bracka 28,40-858 Katowice, ogłasza w dniu 16 listopada 2020 roku, publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku.
  2. Firma Węgliki Spiekane Baildonit Sp. z o.o. jest producentem specjalistycznych wyrobów i narzędzi z węglików spiekanych (płytki do nalutowania, płytki wieloostrzowe, matryce i oczka matryc w stanie surowym i obrobione, ciągadła,kształtki węglikowe, narzędzia specjalne z węglików spiekanych itp.)
  3. Wykaz oferowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia wraz z ceną wywoławczą netto, zawiera  poniższa tabela:
  4. Pisemne oferty nabycia w postaci Formularza przetargowego należy, wraz z załącznikami wymienionymi w w/w formularzu, składać/przesłać pod adres: Węgliki Spiekane Baildonit Sp.z o.o. w likwidacji, ul.Bracka 28, 40-858 Katowice, w terminie do 13 listopada 2020 r.
  5. Oferty należy składać w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta wstępna do przetargu w d. 16.11.2020 r - NIE OTWIERAĆ”.
  6. Formularz przetargowy”, „Regulamin sprzedaży likwidowanych składników majątku WSB Sp. z o.o. w likwidacji” i pełny wykaz oferowanych w przetargu maszyn, urządzeń i wyposażenia  są do pobrania ze strony www.baildonit.com lub w siedzibie firmy.
  7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie wszystkich warunków wymienionych w w/w ”Regulaminu…”, w tym wpłata wadium w wysokości 10% ceny oferowej.
  8. Wadium należy wpłacić na konto firmy w PKO BP o numerze: 84 1020 2313 0000 3202 0152 5740
  9. Otwarcie i rozpoznanie ofert oraz publiczna licytacja odbędzie się w poniedziałek 16 listopada 2020 roku o godz.12.00 w siedzibie firmy Węgliki Spiekane Baildonit Sp.z o.o.w likwidacji, ul.Bracka 28, 40-858 Katowice.
  10. Dodatkowe informacje uzyskać można pod tel. 603 774 887 lub mailowo pod adresem

 

  Pliki do pobrania
 1  Formularz przetargowy
 2  Regulamin sprzedaży likwidowanych skadników majtku
 3  Wykaz składników majątku